Strategic Leadership Development for Senior Vietnamese Government Officials (S-LEAD)

VNi phối hợp thực hiện Chương trình phát triển cán bộ nguồn chiến lược (Strategic Leadership Development) với Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Ngoại giao Hoa kỳ từ năm 2015 đến này.
Mỗi năm, SLEAD đưa một nhóm cán bộ quy hoạch lãnh đạo bộ, tỉnh từ Việt Nam đến Mỹ trong 2 tháng để:

  • Thực hiện các dự án nghiên cứu liên quan đến công việc của họ dưới sự hướng dẫn của các giáo sư tại Đại học Indiana;

  • Tham gia các chuyên đề cao cấp về phân tích chính sách, quản lý và lãnh đạo

  • Thăm và nghiên cứu các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ khác nhau ở cả cấp liên bang và tiểu bang;  

  • Tham gia chương trình lãnh đạo tại Đại học Harvard