ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VỀ CHÍNH PHỦ SỐ VÀ DỮ LIỆU MỞ

Thời gian: 2017 - 2019

Đối tác: Ngân hàng Thế giới

Đánh giá sự sẵn sàng của Chính phủ kỹ thuật số nhằm tìm hiểu về tiềm năng phát triển của chính phủ kỹ thuật số tại Việt Nam bằng cách xem xét 07 khía cạnh chính : Lãnh đạo và quản trị; Tập trung người dùng; Thay đổi quy trình kinh doanh; Khả năng, văn hóa và kỹ năng; Cơ sở hạ tầng dùng chung; Hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu và bảo mật, quyền riêng tư và khả năng phục hồi của Cyber.

Đánh giá sự sẵn sàng của dữ liệu mở xem xét hệ sinh thái của Việt Nam đối với dữ liệu mở bằng cách kiểm tra tám (08) khía cạnh chính : Lãnh đạo cấp cao; Khung chính sách / pháp lý; Cấu trúc thể chế; Dữ liệu trong Chính phủ; Nhu cầu về dữ liệu mở; Sự tham gia của công dân và khả năng cho dữ liệu mở; Kinh phí; và Công nghệ và Cơ sở hạ tầng Kỹ năng. Bằng cách kiểm tra các khía cạnh, báo cáo cung cấp cho Chính phủ một cái nhìn thực tế và toàn diện để hỗ trợ các nỗ lực hướng tới Chính phủ kỹ thuật số và Dữ liệu mở và đề xuất một kế hoạch hành động toàn diện cho toàn chính phủ và xã hội.

 


Báo cáo đánh giá sự sẵn sàng của chính phủ kỹ thuật số và báo cáo sẵn sàng dữ liệu mở sẽ là tài liệu tham khảo quan trọng cho Chính phủ Việt Nam, Bộ, các cơ quan và các tổ chức / tổ chức có liên quan trong việc xây dựng kết quả của các nỗ lực phát triển Chính phủ điện tử cho đến nay và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của một chính phủ cho phép và nền kinh tế kỹ thuật số.